Terug

Disclaimer

Disclaimer

Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen
Wilkens & Partners, verleent u hierbij toegang tot www.zoslim.nu (“de Website”) en nodigt u uit de
hier aangeboden diensten af te nemen.

Wilkens & Partners behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wilkens & Partners spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of
onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van Wilkens & Partners.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wilkens &
Partners nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wilkens & Partners.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Wilkens & Partners, behoudens en slechts voor zover anders bepaald
in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders
aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1 ZoSlim hypotheken: De vennootschap onder firma ZoSlim hypotheken, hierna te noemen ZoSlim, verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door ZoSlim genoemde diensten aan Opdrachtgevers worden verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip ZoSlim tevens begrepen alle bij deze v.o.f. in dienst zijnde werknemers, vennoten, maar ook de franchisenemers. Niet alleen ZoSlim, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever door ZoSlim zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.2 Opdracht: de overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in art. 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen BW.

1.3 Opdrachtgever: degene die met ZoSlim een overeenkomst van opdracht aangaat.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van een door ZoSlim uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden ZoSlim slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 ZoSlim behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van reden(en) te weigeren.

2.3 In geval een beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. ZoSlim en Opdrachtgever zullen alsdan in overlag treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen partijen als het nietige of vernietigde beding.

Artikel 3. Uitvoering

3.1 ZoSlim zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren, tenzij schriftelijke advisering redelijkerwijs niet van ZoSlim mag worden verwacht.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan ZoSlim het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht met betrekking tot de nog komende fasen intrekken. In het voorkomende geval zal dit schriftelijk geschieden. Alsdan zullen het honorarium en/of eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 7.2 en 5.1 verschuldigd zijn t/m de fase waarna intrekking van (het restant van) de opdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Termijnen voor uitvoering

4.1 Alle door ZoSlim genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van art.:6.83 aanhef en onder a BW aan te merken. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal ZoSlim Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

4.2 Opdrachtgever kan in geval van termijnoverschrijding de opdracht terugnemen, mits ZoSlim bij aangetekende brief door opdrachtgever ter zake de termijnoverschrijding in gebreke is gesteld. Ingebrekestelling naar maatstaven van redelijkheid van billijkheid gerechtvaardigd is en ZoSlim na ingebrekestelling gedurende 2 weken niet tot uitvoering van de opdracht mocht zijn overgegaan. Opdrachtgever is in het voorkomende geval de kosten als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden onverminderd verschuldigd.

Artikel 5. Inschakeling derden

5.1 Indien ZoSlim dit nuttig of noodzakelijk acht, is ZoSlim steeds bevoegd zich bij het verrichten van de opdracht te laten bijstaan door derden, dan wel de opdracht of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. ZoSlim zal bij het inschakelen van derden vooraf overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

6.1 Een ieder ter betrokken partijen zal de grootst mogelijke (voorzorgs)maatregelen treffen teneinde de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen wederzijdse informatie strikt vertrouwelijk en onder geheimhouding te behandelen.

Artikel 7. Medewerking door opdrachtgever

7.1 Binnen het kader van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever volledige medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst opdrachtgever verplicht zich dan ook desgevraagd steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of informatie aan ZoSlim te verstrekken.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet,niet tijdig. niet volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ZoSlim staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door laatstgenoemde leden en/of kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van ZoSlim bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat ZoSlim schadeplichtig jegens opdrachtgever zal kunnen zijn.

Artikel 8. Wijzigingen in en/of aanvullingen

8.1 ZoSlim zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen de partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht,het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed. Aldus gewijzigde tijdstippen van voltooiing zullen nimmer als fatale termijn in de zin van art. :6.83 aanhef en onder a BW kunnen worden aangemerkt.

8.2 Indien er een vast honorarium voor de opdracht is overeengekomen zal ZoSlim opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden verhoogd.

Artikel 9. Honorarium en Betaling

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde gedifferentieerde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal omzetbelasting worden berekend.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is ZoSlim bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het gedifferentieerde uurtarief te wijzigen. Indien daar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding voor bestaat. Tevens behoudt ZoSlim zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan te passen, mits deze aanpassing redelijk en billijk is.

9.3 Voor zover voor het verrichten van de opdracht een vast bedrag is overeen gekomen en het verlenen van de diensten tot extra werkzaamheden en/of prestaties leiden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vast overeengekomen prijs te zijn begrepen, zal ZoSlim de Opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden en/of prestaties.

9.4 Alle declaraties van ZoSlim zullen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Voorschotdeclaraties van ZoSlim zullen door Opdrachtgever onverwijld worden voldaan.

9.5 Declaraties van ZoSlim zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vind de betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in het verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat een beroep tot opschorting en/of verrekening aan de opdracht wordt toegestaan.

9.6 Opdrachtgever is in geval als genoemd in artikel 9.5 met ingang van de 30e dag na dagtekening van de declaratie over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. ZoSlim is in dat geval onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zulks tot enige schadeverplichting van ZoSlim kan leiden.

9.7 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en ZoSlim tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

9.8 ZoSlim is gerechtigd bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium.

9.9 ZoSlim is voor, tijdens en na de looptijd van de overeenkomst steeds bevoegd nadere zekerheid van Opdrachtgever te verlangen indien daar naar het inzicht van ZoSlim aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld indien ZoSlim twijfelt of gaat twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming.

10.1 ZoSlim is niet tot nakoming van enige verplichting indien dit voor ZoSlim redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van ZoSlim ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor risico van ZoSlim komen.

10.2 ZoSlim is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij de adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toegerekende tekortkomingen veroorzakende omstandigheden zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. Opdrachtgever dient de koste van ten behoeve van hem ingeschakelde derden volledig te vergoeden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1 Iedere aansprakelijkheid van ZoSlim, haar vennoten, franchisenemers of werknemers voortvloeiende uit of samenhangende met de diensten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit de hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en ) wordt uitbetaald, met inbegrip van heet eigen risico dat ZoSlim in verband met die verzekering draagt.

Desgewenst worden aan de Opdrachtgever over de ( dekking onder de ) door ZoSlim gesloten beroepsaansprakelijksverzekering(en ) vertrouwelijke inlichtingen verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens in dit artikel genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag van 50.000 euro of indien het betaalde honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in de rekening is gebracht , omzetbelasting daarin inbegrepen, met een maximum bedrag van 100.000 euro.

11.2 De Opdrachtgever vrijwaart ZoSlim tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangt met de diensten voor de opdrachtgever verricht , tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid en/of opzet van ZoSlim.

11.3 Ingeval de door ZoSlim in het kader van de diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is ZoSlim gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of uitsluiting )van de zijde van de door haar ingeschakelde derde te aanvaarden.

11.4 ZoSlim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-) handelingen en /of tekortkomingen van welke aard dan ook van de door haar ingeschakelde derden. Onder rechtshandelingen in de zin van art. :3.32 e.v. BW.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen.

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van Opdrachtgever jegens ZoSlim v.o.f. bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.

13.1 Alle overeenkomsten tussen ZoSlim en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin ZoSlim feitelijk is gevestigd, ook indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

Klanten over ons Downloads Disclaimer